srpskinacionalisti.com

Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Аватар
Nenad
Војвода
Војвода
 
Порука: 10518
Приступио: мар 2003

Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука Nenad 10.5.2006. 17:46

Руска државна компанија, која послује у саставу Министарства за економски развој 'Технопромекспорт' и швајцарска компанија 'Ментор енерџи' и фирма 'Меннтор енерџи Србија' потписали су уговор о изградњи термоелектране-топлане на гас, на територији Новог Сада.

Уговор о заједничкој инвестицији и изградњи потписали су у новосадској Градској кући председник компаније 'Ментор енерџи' Михаел Вурмсер, директор српске филијале те компаније, преко које ће посао, вредан 600 милиона евра бити реализован, проф. др Милан Бачевић и генерални директор 'Технопромекспорта' Сергеј Мојожајев.

Будућа ТЕ-ТО 'Нови Сад 2006' биће једна од највећих инвестиција, а састојаће се од два блока: две гасне и једне парне турбине, укупне снаге 900 мегавата. Упоредо са изградњом овог енергетског објекта биће, према речима директора Завода за изградњу града Игора Мировића, саграђен 2,5 км дуг топловод, којим ће се пара настала производњом струје усмеравати у систем даљинског грејања Новог Сада, што ће омогућити трајно и стабилно грејање града под најповољнијим условима. Предвиђено је да изградња будуће ТЕ-ТО 'Нови Сад 2006' траје око три године и да се у том подухвату ангажује од 5.000 до 6.000 радника из Новог Сада и околине, као и да у том објекту, када буде готов, посао добије око 500 радника.
La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con el arma en la mano.
Аватар
Nenad
Војвода
Војвода
 
Порука: 10518
Приступио: мар 2003

Порука Nenad 10.5.2006. 17:46

Tako se to radi! Bravo Majo!!!!

:tri:

http://www.rts.co.yu/jedna_vest.asp?IDNews=149729

Krijete ovu vest na cetvrtoj strani, ccccc [-X , eee moji "evropljani", znam da boli da 6 godina niste mogli investiciju od 600 miliona da dobijete ni u snu, ali tako to ide kvislinzima, takvi nista ne kostaju gazde.

Osecam pobedu na sledecim izborima, ipak ce ovo materijalistima dupe da pomeri. :mrgreen:
La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con el arma en la mano.
Аватар
vemavuk
Војвода
Војвода
 
Порука: 15972
Приступио: апр 2006
Место: београдски пашалук

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука vemavuk 10.5.2006. 22:59

Тако раде радикали. Не продају па тај новац приказују као инвестицију већ доводе чисте и потпуно нове инвестиције. А влада Србије већ месец дана труби о инвестицијам од 900 милиона које ће добити продајом мобилне.
И код владиних ''инвестиција'' нови газда отпусти неколико стотина радника а код радикалских се запосли нових 500 који нису имали посао.
ДОС-овце и необавештени упоредите ово мало па бућните те ваше чутуре.
До године у Приштини- придружите се СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ
Аватар
Nenad
Војвода
Војвода
 
Порука: 10518
Приступио: мар 2003

Порука Nenad 11.5.2006. 0:49

Ni rec u drugom dnevniku "javnog servisa".

Da su precutali neku investiciju od 5m (inace Tadic je bio na vestima kako promovise neke Slovence koji su ulozili 3!) pa da kazes da su mali ljudi, ovako mozemo da zakljucimo da su mali ljudi koji ne vole svoju zemlju kad bi pre da propadne nego da rec kazu o radikalskim uspesima...ehhh hocemo li se ikada popraviti?

Zadovoljan cu biti i da nista vise o uspesima drugih ne kazu, ali da prestanu vise da pricaj koliki su oni "evropljani", znaju li oni uopste o cemu pricaju, ni trunka profesionalnosti.
La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con el arma en la mano.
Аватар
Nenad
Војвода
Војвода
 
Порука: 10518
Приступио: мар 2003

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука Nenad 11.5.2006. 1:17

http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=5&status=jedna&vest=88979&datum=2006-05-10 ::Gre­je 600 mi­li­o­na evra
N. SU­BO­TIĆ, 10. maj 2006

NO­VI SAD - Di­rek­to­ri švaj­car­ske kom­pa­ni­je "Men­tor ener­dži", nji­ho­ve kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji "Men­tor ener­dži Sr­bi­ja" i ru­ske dr­žav­ne kom­pa­ni­je "Teh­no­pro­mek­sport", u pri­su­stvu Alek­san­dra Alek­se­je­va, am­ba­sa­do­ra Ru­si­je u na­šoj ze­mlji, kao i Ma­je Goj­ko­vić, gra­do­na­čel­ni­ka No­vog Sa­da, pot­pi­sa­li su ju­če u No­vom Sa­du ugo­vor o iz­grad­nji ter­mo­e­lek­tra­ne "No­vi Sad 2006", ukup­ne vred­no­sti 600 mi­li­o­na evra.
No­va ter­mo­e­lek­tra­na, či­ja bi grad­nja tre­ba­lo da za­poč­ne za naj­vi­še go­di­nu da­na, jed­na je od naj­ve­ćih in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ji ove go­di­ne, i naj­ve­ća u ener­ge­ti­ci po­sle iz­grad­nje nu­kla­er­ne elek­tra­ne "Kr­ško". Švaj­car­ski in­ve­sti­to­ri su, za iz­grad­nju ter­mo­e­lek­tra­ne, u Rad­noj zo­ni "Se­ver 4", uz već po­sto­je­ću "Ter­mo­e­lek­tra­nu to­pla­nu" ko­ja po­slu­je u sa­sta­vu EPS, od pri­vat­nih vla­sni­ka već ku­pi­li ze­mlji­šte. Ovo ener­get­sko po­stro­je­nje, ko­je će se gra­di­ti po naj­sa­vre­me­ni­joj teh­no­lo­gi­ji, ima­će dva blo­ka, od­no­sno, dve ga­sne i jed­nu par­nu tur­bi­nu, ukup­ne sna­ge dva pu­ta po 450 hi­lja­da me­ga­va­ta, dok će vo­de­nom pa­rom - nus­pro­i­zvo­dom, za­gre­va­ti No­vi Sad.
- Iz­grad­nja ter­mo­e­le­ke­tra­ne tra­ja­će oko tri go­di­ne, i an­ga­žo­va­će naj­ma­nje pet hi­lja­da rad­ni­ka i sva no­vo­sad­ska pred­u­ze­ća ko­ja po­sred­no mo­gu da uče­stvu­ju u nje­noj grad­nji - is­ta­kao je Ser­gej Mo­lo­ža­jev, di­rek­tor "Teh­no­pro­mek­spor­ta". - Već pri­vo­di­mo kra­ju ter­mo­e­lek­tra­nu istog ti­pa u Sankt
Pe­ters­bur­gu, ta­ko da ni sa iz­grad­njom u No­vom Sa­du ne bi tre­ba­lo da bu­de pro­ble­ma.
Mi­ha­el Vurn­ser, di­rek­tor švaj­car­ske kom­pa­ni­je "Men­tor ener­dži" is­ta­kao je da se nje­go­va kom­pa­ni­ja, u vre­me ka­da su se mno­ga pred­u­ze­ća okre­nu­la Da­le­kom Is­to­ku i Ki­ni, oni od­lu­či­li da in­ve­sti­ra­ju u Sr­bi­ji.
- Ve­ru­je­mo da u Sr­bi­ji, da­le­ko bli­že Švaj­car­skoj, ima mo­guć­no­sti za uspe­šnu sa­rad­nju, pa se mo­že re­ći da ovaj pro­je­kat ni­je oba­ve­za sa­mo za No­vi Sad, već i za ce­lu Sr­bi­ju - do­dao je Vurs­ner.
La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con el arma en la mano.
Аватар
vemavuk
Војвода
Војвода
 
Порука: 15972
Приступио: апр 2006
Место: београдски пашалук

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука vemavuk 11.5.2006. 12:23

Супротан пример.
Како ради Тадићијева компанија?
Лукојл је већ био одлучио и све урадио да ове године изгради чисту инвестицију у износу од 100 милиона евра.
Али су припадници компаније Паука и оног дебелог Весе заврнули преко нашег суда ову компанију ове године за 3 милиона евра као због рекламе коју врши КК ЦЗ. Наиме Лукојл је још прошле године раскинуо угоовор али је ЦЗ наставила да носи ове натписе и суд је пронашао начина да се Русима отме 3 милиона евра.
О овоме нико не прича. Зашто?
До године у Приштини- придружите се СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ
Аватар
игорсима
Војвода
Војвода
 
Порука: 3856
Приступио: апр 2006

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука игорсима 11.5.2006. 21:06

Свака част, радикали.
Заиста, тако се то ради.
Ово је политички потез пар екселанс за Тому и компанију. Овако се добијају избори.
Итд, да се не понављам.

Али, морао сам да се јавим јер је ово заиста велика и важна вест.
Добра вест.

Раскокодакао се Тома по свим медијима. Ако, има зашто.
Аватар
vemavuk
Војвода
Војвода
 
Порука: 15972
Приступио: апр 2006
Место: београдски пашалук

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука vemavuk 11.5.2006. 23:48

Ако Бог да надам се да ће бити најмање још једна до краја лета и можда још већа инвестивија.
Али о том потом.
До године у Приштини- придружите се СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ
Аватар
RAMMSTEIN
Војвода
Војвода
 
Порука: 5311
Приступио: мај 2006
Место: Wolfsburg-Neusatz

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука RAMMSTEIN 12.5.2006. 0:04

Bravo za Maju :!:

Sad samo lud covek moze reci da nam sa SRS ne bi bilo izvanredno :!:
Да ме чуваш само хтјела сам, остало знам
Да ме водиш тамо гдје срећна сам
Друго не требам

Чувај се ријечи од њих све креће
и крв и мед

Немој да журиш, каснити нећеш, ја знам возни ред...

Емина
Аватар
Милашин
Војвода
Војвода
 
Порука: 3238
Приступио: мар 2006
Место: Жртвеник за лажног десничара Мартовског зеца

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука Милашин 23.5.2006. 9:36Где је овакав паметан конструктиван и активан приступ био у свој српској политици 90-тих и и после петог октобра?


Радикали, хоћемо још!
'Зашто би ДБ радила против породице Милошевић?

"Зато што је то била издајничка државна безбедност која ради за стране интересе и која хоће да влада државом уместо оних који су изабрани да владају државом на изборима."

"Та државна безбедност је формирала све опозиционе партије, формирала руководства тих партија
, спроводила своју операцију довођења Ђинђића на власт. И шта сад ја треба да ћутим о томе, као да не знамо шта је био пројекат државне безбедности..."
Аватар
Златоусти
Војвода
Војвода
 
Порука: 8687
Приступио: окт 2004
Место: Земља која умире од стида јер све је више људских гњида

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука Златоусти 5.7.2006. 20:44

Да не отварам нову тему:

Б92 ::Ogromni gubici u Novom Sadu
5. jul 2006. | 16:17 | Izvor: B92
Novi Sad -- Od kada SRS rukovodi Novim Sadom, komunalna preduzeća se više nego prethodnih godina dotiraju iz gradskog budžeta.

Činjenicu da preduzeća manje zarađuju i da moraju da se oslanjaju na gradsku kasu SRS brani tezom da time izlaze u susret građanima. Bilansi javnih preduzeća u Novom Sadu pokazuju da dobar deo beleži sve manju dobit. Gradsko saobraćajno preduzeće će ove godine verovatno imati pet puta veći gubitak nego 2004, kada su radikali došli na vlast, dok je SPENS prošle godine prvi put od 2000. poslovao s gubitkom.

Radikali gubitke pravdaju potrebom da se građanima koji ne bi mogli izdržati cene usluga tih preduzeća izađe u susret.

Šef odborničke grupe SRS-a u novosadskom parlamentu Milorad Mirčić o tome kaže: "Svaka vlast mora da vodi računa i da se na taj način opredeljuje da li će da vodi jednu tržišnu politiku kada su u pitanju cene i kada je u pitanju funkcionisanje javnih komunalnih preduzeća ili će, na neki način, depresiranim cenama imati socijalnu dimenziju."

Predstavnici prethodne demokratske gradske vlasti kažu da se mora poštovati tržišni princip poslovanja. Za razliku od radikala, prethodna vlast je novac prvenstveno pokušavala da usmeri u kapitalne investicije. Ako radikali nastave na taj način da vode grad, to bi moglo predstavljati problem, smatra bivši gradski sekretar za finansije Mihajlo Brkić: "S jedne strane visoki troškovi, s druge strane stragnacija u prihodima i onda, naravno, sve veće naslanjanje na budžet, što u ovom slučaju znači da je ova godina godina u kojoj je došlo dotle da se praktično veći deo budžeta troši za funkcije komunalnog preduzeća, što mislim da nije dobro."

Skupština Grada Novog Sada usvojila je rebalans budžeta po kojem se gradskim preduzećima odobrava novih 750 miliona dinara subvencija, što znači da se preko polovine gradskog budžeta koristi za javna preduzeća. Tendencija demokratskih vlasti bila je da se davanja svedu na manje od 50 odsto budžeta


Овим "демократама" никад ништа не ваља :D Сада им се не свиђа што власт у НС директно позитивно утиче на стандард грађана!
"Само јуначки одговор на агресију у Првом светском рату коштао је српски народ више од половине мушког рода. Гинули су, углавном, они најбољи, најмлађи, остајући без порода. Остајали су да се размножавају углавном они лошији. Сада беремо плодове те наопаке селекције."

Зато ако буде фрке "горе" ту сам зови ако треба!
Аватар
игорсима
Војвода
Војвода
 
Порука: 3856
Приступио: апр 2006

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука игорсима 7.7.2007. 18:15

Јел се гради та термоелектрана?

Нешто не чујем више ништа о томе.
Аватар
malidjokica
Четник-почетник
Четник-почетник
 
Порука: 13
Приступио: апр 2007

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука malidjokica 23.7.2007. 18:32

E samo zbog radikalne vlasti bih se preselio u NS i pobegao sto dalje od ovih cedista i cankovaca
Аватар
vemavuk
Војвода
Војвода
 
Порука: 15972
Приступио: апр 2006
Место: београдски пашалук

Re: Уговор вредан 600 милиона евра о градњи термоелектране у Новом Саду

Порука vemavuk 23.7.2007. 19:33

нема потребе за злурадостима.
Али било би лепо да неко ко је информисам каже коју о овоме. Биће ли грађено или не. Јер кад Мировић узме нешто у своје руке ко је ко Богдановић у Београду.
Да не буде са термоелектраном ко са београдским мостовима.
До године у Приштини- придружите се СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ
Аватар
pit_bull389
Војвода
Војвода
 
Порука: 1054
Приступио: јун 2005
Место: Љутице Богдана 1а

Порука pit_bull389 23.7.2007. 22:03

Стално чекам када ће почети реконструкција Газеле и с тим иселивање Картон Ситија...
КОСОВО СРЦЕ СРБИЈЕ!

ДС - Диктаторска Странка
Следећа

Ко је тренутно на Форуму?

Корисници тренутно на Форуму: Нема регистрованих корисника и 1 гост